Rekvisition

Rekvisition av tilldelade medel sker efter en personligen undertecknad, skriftlig rekvisition ställd till Sällskapets kansli. Rekvisitionen kan även mailas till kansli@fysiografen.se eller faxas.

Utbetalningar sker under terminstid vid ett eller två tillfällen varje månad. Under ferieuppehåll samt under januari månad sker inga utbetalningar.

För rekvisition nödvändiga uppgifter:

  • Konto till vilket utbetalning skall ske. Om utbetalning skall ske till universitet skall universitetets namn anges. Om utbetalning skall ske till bank anges kontoförande bank.
  • Namnet på den fond från vilken medel erhållits. 
  • Det erhållna beloppet 
  • Personlig underskrift och namnförtydligande.

Rekvisition kan ske på ovanstående formulär eller på kopia av meddelandet om erhållet stipendium.

OBS! Rekvisition får ej skickas tillsammans med stipendieberättelse.

Formulär för rekvisition (118,1 kB)