Donationer

Under de första mer än hundra åren fick ledamöterna tillskjuta de medel som Sällskapet behövde för att verka.

Redan i maj 1773 tillsköt man av egna medel 4 daler silvermynt per person, tillsammans 28, som blev Sällskapets första kassa. Fortsättningsvis fann man det betänkligt att proponera en viss årlig avgift, utan lämnade till var och en, att efter eget behag och råd bidraga till Sällskapets kassa när, huru ofta och huru mycket. Under 1800-talet tillsköts medel oregelbundet och till olika belopp och kassan var vid 1900-talets ingång ca 30.000 kr. Den första större donationen (25.000 kr) kom 1906 och gjordes av Gustaf Retzius och hans hustru Anna Hierta-Retzius till minne av Gustaf Retzius farfarsfar, en av stiftarna. Sedan dess har Sällskapet mottagit 47 donationer enligt nedan förteckning. Donationernas ändamål är att främja forskning inom naturvetenskap, medicin och teknik. Avkastningen från dessa fonder medger en utdelning som, under senare år, uppgår till ungefär 30 miljoner kronor. Flera av dessa donationer har tillkommit under de sista decennierna och Sällskapet har dessutom insatts som förmånstagare i några testamenten.

Donationerna förvaltas av Sällskapet under donatorernas namn och destineras till önskade ändamål eller till Sällskapets övergripande ändamål. Förvaltningen sker i samråd med Sällskapets ekonomiska råd som består av erfarna företagare och förvaltare. Utdelning av medel görs, efter ansökan från forskare, med hjälp av nämnder bestående av etablerade forskare med stor erfarenhet och internationellt gott renommé.

Donationer till Sällskapet är skattebefriade liksom även Sällskapet är genom att all avkastning går till forskning. Det är numera också möjligt att ge bort rätten till utdelning på aktier utan att givaren beskattas. Arbetet med ansökningar om medel till forskning är huvudsakligen ideellt vilket innebär att en ringa del avgår till administration (mindre än 0,5 %). Sällskapet har också, tack vare en försiktig och skicklig förvaltning av det ekonomiska rådet, förmerat de förvaltade medlen avsevärt.

Sällskapet hjälper eventuella donatorer med råd och praktiska åtgärder om så önskas och det kan förmedlas av Sällskapets tjänstemän främst ständig sekreterare och skattmästare.

Läs mer om  Sällskapets donationer (2,6 MB)

Läs mer om Jubileumsfonden (2,9 MB) .

Donationer och stiftelser (136,6 kB)

Sällskapet mottog en stor donation 1918 i samband med universitetets 250-årsjubileum. Det var Skånes lantbrukare och Industrimän som överlämnade 300.000 kr med ovanstående adress.