Stipendieberättelse

Formulär för stipendieberättelse (118,7 kB)

 

Stipendiaten skall, inom två år efter ansökningsdatum, till Sällskapet insända, gärna per email (annars per post) till kansli@fysiografen.se en kortfattad undertecknad stipendieberättelse för den verksamhet, som bekostats av stipendiet, jämte en ekonomisk redovisning (formuläret som skall användas finns ovan) som enkelt, tydligt, överskådligt och specificerat anger hur anslaget utnyttjats till ansökan äskade ändamål i enlighet med "Bestämmelser för Sällskapets stipendier". Det är inte Sällskapets uppgift att tyda och tolka svårbegripliga datautdrag beträffande ekonomihantering av beviljade medel. Kortfattad vetenskaplig sammanfattning måste finnas på själva stipendieberättelseblanketten, liksom sammanfattande kostnadsredogörelse. Om utrymmet inte är tillräckligt går det bra att skriva ”Enligt bilaga”. Kostnadsredogörelsen i sin helhet ska vara bestyrkt.
Vid anslag som beviljats för kongress-/symposieresor etc., där kravet är aktiv medverkan, skall kopia av abstract (föredrag, poster) bifogas. Sällskapet ser gärna ett omnämnande i Acknowledgement för stödet till forskningen (The Royal Physiographic Society in Lund). Observera att stipendieberättelsen bör vara inlämnad innan en ny ansökan sker. Godkänd stipendieberättelse är ett villkor för att erhålla nytt stipendium. OBS! Tvåårsregeln gäller! Anslag som beviljats året innan och inte är avslutade behöver alltså inte redovisas om man söker nytt stipendium.

Kortfattad sammanfattning av den vetenskapliga redogörelsen måste finnas på själva stipendieberättelseformuläret, liksom sammanfattning av kostnaderna. En separat och komplett redogörelse över kostnader och uttag ska bifogas, vidimerad av ekonomisk administratör.

Stipendieberättelsen skall dessutom godkännas och undertecknas av inspector stipendii, som är en ledamot av Sällskapet och har, i förekommande fall, angivits i stipendie-meddelandet. Stipendiaten ska medföra ansökan och kvitton för att underlätta inspector stipendii kontroll och därefter sända berättelsen till Sällskapet.

Viktigt:  För att underlätta för Sällskapets och våra inspektorers arbete under den hektiska ansökningsperioden under hösten, ber vi alla sökande att kontakta sin inspector stipendiis i mycket god tid före sista ansökningsdag i  september, för ett eventuellt inlämnande av stipendieberättelse.

OBS! Rekvisition får ej skickas tillsammans med stipendieberättelse.