Rekvisition

Rekvisition av tilldelade medel sker efter en personligen undertecknad, skriftlig rekvisition ställd till Sällskapets kansli, gärna inscannad och skickad via mail till: kansli@fysiografen.se 

Utbetalningar sker under terminstid vid ett eller två tillfällen varje månad. Under ferieuppehåll samt under januari månad sker inga utbetalningar.

För rekvisition nödvändiga uppgifter:

  • Konto till vilket utbetalning skall ske. Utbetalning skall ske till universitetet, v.g. ange vilket. (Utbetalning kan ske till bank för medel ur Henry och Gerda Dunkers fond och Gästföreläsarfonden om universitetsanknytning saknas).
  • Namnet på den fond från vilken medel erhållits. 
  • Det erhållna beloppet 
  • Personlig underskrift och namnförtydligande.

Rekvisition kan ske på ovanstående formulär eller på kopia av meddelandet om erhållet stipendium.

OBS! Rekvisition får ej skickas tillsammans med stipendieberättelse.

Formulär för rekvisition (118,1 kB)