Personuppgifter

Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund har ett medlemsregister för sina ledamöter. I detta ingår namn, födelsedata och adresser. Vid inval lämnar förslagsställarna uppgifterna. De används sedan för utskick av kallelser, årsbok och födelsedagsuppvaktningar.

I de ansökningar för erhållande av stipendier ur Sällskapets fonder, som fylls i från hemsidan av sökanden, ingår curriculum vitae förutom uppgifter om det forskningsprojekt, som ansökan avser. Bedömningsnämnderna för de olika fonderna erhåller ansökningarna och en sammanställning av data, relevanta för bedömningen, hämtade ur ansökan.

Varje sökande erhåller resultatet av bedömningen av den egna ansökan. Ansökningarna sparas i tre år, därefter destrueras de.

Sökande som erhållit bidrag från Sällskapet läggs i ett register med namn, personnummer, adress, erhållna bidrag och notering om insänd redogörelse.

I samband med att de sökande registrerar sig måste de läsa igenom och godkänna våra användarvillkor och integritetspolicy.

Uppgifter ur medlemsregister, register över erhållna bidrag och ansökningar lämnas ej ut i kommersiellt eller annat syfte. Årsboken, i vilken medlemsregistret ingår, publiceras och är offentlig.
Sällskapet för inga andra register över personer.

Lund maj 2018
Per Alm
Ständig sekreterare