Bestämmelser för sällskapets stipendier

Vem kan söka:

 1. Medelstilldelningen riktar sig i första hand till doktorander (som skall vara antagna till forskarutbildning) och yngre disputerade forskare (doktorsexamen inte äldre än fem år).
 2. Emeriti kan erhålla forskningsstöd med beaktande av tillämpliga punkter och med sedvanliga krav på publicering
 3. Utländska ledamöter i Fysiografiska Sällskapet, verksamma i Sverige, är berättigade att söka ur Sällskapets fonder (stiftelser).
 4. Några fonder har krav om "forskning knuten till Lunds universitet". Det gäller den sökande forskaren och för forskarstuderande där doktoranden är registrerad.
 5. Ytterligare anvisningar, specifika för de olika fonderna, finns under respektive fond.

Allmänna anvisningar

 1. Det är en skyldighet för varje sökande och, i förekommande fall, även handledare att noga ta del av anvisningarna som ges här och i "Ansökningsråd". Det är av största vikt att den sökande noga tar del av vad som anges under respektive fond som ansökan är riktad till.
 2. Handledarintyg för doktorander krävs och skall vara personligen undertecknat av vederbörande huvudhandledare. Ansökningar som saknar nämnda intyg behandlas ej. Beträffande intygens utformning, se PM för handledare för doktorander. För forskarstuderande/doktorander skall, i ansökan, anges tidpunkten för antagning till forskarstudier och handledarens namn och adresser. I handledarintyget skall tydligt redogöras i vilken takt forskningsarbetet fortskrider och var (början, mitten eller slutet) vederbörande befinner sig i sin doktorandtid.
 3. För ansökningar från yngre disputerade forskare skall i ansökan anges typ av anställning, förordnandetid på denna och hur anställningen är finansierad. En yngre disputerad forskare skall tydligt ange om man är kvar eller ej på det ställe där man disputerade, och om man leder egen grupp. En yngre disputerad forskare skall också själv beskriva sin verksamhet, och hur denna är relaterad till en ev. forskargruppsledares och forskargrupps verksamhet. Beskrivningen skall också ange vad vederbörande vill uppnå med sitt projekt, och hur detta skiljer sig från tidigare avhandlingsarbete.  Beskrivningen skall omfatta högst 500 ord, och skall vara undertecknad av den sökande.
 4. Ett forskningsprogram bör omfatta 1-2 A4-sidor. Ej längre.
 5. Ansökningsformulär knutna till fonderna skall användas. 
 6. I ansökningsformuläret skall samtliga rutor vara ifyllda. Ofullständigt ifylld ansökan kan ej registreras.
 7. Konfidentiella ansökningar behandlas ej.
 8. Senast två år efter ansökningsdatum skall stipendieberättelse inlämnas för beviljat projekt. OBS! Verifikationer, såsom faktura, kontoutdrag etc., krävs vid redovisningen.

 

Vad kan man söka medel till:

 1. Det finns två sorters anslag: forskningsanslag och reseanslag.
 2. Ansökan om forskningsanslag skall innehålla en tydlig specificering över vad som söks. Varje huvudpost i projektet skall specificeras separat. Medel för drift kan tilldelas för förbrukningsmaterial, försöksdjur, kostnader för specialundersökningar och resor till speciallaboratorier, kostnader för databehandling, kostnader i samband med fältarbeten. Traktamenten i samband med resor kan också sökas.
 3. Om man söker medel för dyrare apparater skall även annan, kompletterande, finansiering uppges och offert bifogas. För sådana ansökningar är det viktigt att ge en tydlig motivering till ansökan. Apparater som beräknas komma till vidsträckt användning prioriteras.
 4. Avser ansökan forskningsvistelse vid annan institution skall forskningsprogram åtföljas av en inbjudan att arbeta vid den andra institutionen.
 5. Upp till 300.000 SEK är ett rimligt belopp att söka beträffande våra forskningsanslag.
 6. Man kan inte söka anslag för lönemedel och lokalhyror. En sådan ansökan kommer i sin helhet att avslås.
 7. Ansökan utan tydlig specificering av äskade medel, såsom innehållande ospecificerad post för ”indirekta kostnader” kommer inte tas upp till behandling. 
 8. Medel ges ej till resor eller undersökningar etc. som redan påbörjats eller företagits vid ansökningstidens utgång, ej heller till kurser på grund- eller doktorandnivå.
 9. Medel ges inte till ospecificerade ansökningar som avser generellt stöd till en person, forskargrupp, avdelning eller liknande. Ansökningarna skall inges av en forskare/forskarstuderande och gälla ett väl definierat projekt.
 10. Angående påslag för indirekta kostnader:
  1. För anslag beviljade under kategorin ”Forskningsanslag” gäller följande: Anslag som enbart avser resa/konferensresa skall ej belastas med indirekta kostnader.
  2. Anslag för apparatur (utrustning överstigande 25.000 SEK exklusive moms) skall ej belastas med indirekta kostnader.
  3. På kostnader för drift medgives ett påslag om högst 15 % - detta uträknas automatiskt i den elektroniska ansökningsblanketten. Påslaget om högst 15 % grundar sig på beslut tagna i Sällskapets styrelse, och från vilket Sällskapet inte gör några undantag. 

 

Vad händer när ansökan har registrerats?

 1. Till varje fond finns en beredningsgrupp knuten. Denna går igenom alla ansökningar.
 2. Alla ansökningar som uppfyller de allmänna kraven samt krav specifika för fonden tas upp för behandling.
 3. Varje år avsätts medel för varje fond som kan delas ut. Storleken på dessa medel kan variera mellan olika år.
 4. Beredningsgruppen tar fram ett förslag på vilka ansökningar (eller delar av ansökningar) som kan finansieras. Beslut fattas av Fysiografiska sällskapet in pleno, utom reseanslag till Yngre forskares resors, som behandlas i Styrelsen.
 5. Den sökande meddelas om utfallet av ansökan via e-post.
 6. För varje ansökan som beviljas medel utses en inspector stipendii som har till uppgift att granska slutrapporten.
 7. Skulle den sökande av någon orsak vilja omdisponera de medel den tilldelats vänder den sig i första hand till sin inspector stipendii för att sondera om detta alls är möjligt. Inspector stipendii skickar sedan sin bedömning/yttrande till sällskapets ständige sekreterare som fattar beslut.
 8. Medlen måste rekvireras inom ett år från beslutsdatum.
 9. Den sökande ansvarar själv för att medlen rekvireras på korrekt sätt.
 10. Om ej annat överenskommits förvaltas medlen av värdinstitutionen enligt de lagar och regler som styr den ekonomiska förvaltningen vid lärosätet.
 11. Det åligger den sökande att själv inlämna en stipendieberättelse senast 2 år efter att medlen har erhållits. Om denna rapport saknas efter 2 år kan man inte söka nya medel.