Ansökningsråd

Nedan följer råd som underlättar skrivandet och bedömningen av ansökan.

  • Det är önskvärt att den populärvetenskapliga sammanfattningen är skriven på svenska. Den sökande som inte behärskar svenska skriver på engelska.
  • Handledarens yttrande bör utformas enligt "PM för handledare". Handledarintyg skall vara personligen undertecknat av vederbörande huvudhandledare. Ansökan som saknar dylikt undertecknande behandlas ej.
  • Om det finns annan finansiering till det sökta ändamålet skall detta anges.
  • Beträffande resor: Kom ihåg att tala om NÄR resan skall företas och VART den går. Sökandens bidrag (muntligt eller posterpresentation) till mötet skall bifogas och BESKED SKALL LÄMNAS OM DET ÄR ANTAGET. Beskriv mervärdet av resan.

Curriculum vitae -- Ett curriculum vitae bör innehålla


Namn och titel; tilltalsnamn understruket
Födelsedatum (personnummer)
Kön
Nationalitet
Adresser: post- och e-postadresser till arbete

En del av dessa uppgifter kan förefalla onödiga. Det finns emellertid donationer, som stipulerar krav på ålder, nationalitet etc.

En kronologisk redogörelse för den sökandes akademiska karriär behöver, för våra behov, inte sträcka sig längre tillbaka i tiden än tiden för start av studier på högskole-/universitetsnivå och kan samlas under rubriker som t ex utbildning och längre anställningar. Kortare anställningar t ex sommarvikariat kan anges summariskt. 

Det är viktigt att redogörelsen avslutas med nuvarande anställning, när den började och när anställningen upphör. Som postdoktor skall anges typ av tjänst, förordnandestöd (hur ett förordnande är finansierat), om man ingår i en forskargrupp eller leder en egen grupp, om man är postdoktor på samma ställe, eller ej, där man tidigare disputerat.

Det är viktigt att redogörelsen avslutas med nuvarande anställning, när den började och när anställningen upphör.

Postdoktor skall ange typ av tjänst, förordnandestöd (hur ett förordnande är finansierat), om man ingår i en forskargrupp eller leder en egen grupp, om man är postdoktor på samma ställe där man tidigare disputerat eller ej.

 

För forskarstuderande skall anges tidpunkten för antagning till forskarstudier och handledarens namn och adress, inkl email-address. Det skall i handledarintyget anges hurvida den sökande befinner sig i början eller i slutet av sin doktorandtid.

I Curriculum vitae bör i övrigt också ingå en förteckning över

  • publicerade originalartiklar i tidskrifter med refereesystem. Artiklar i press kan föras hit. Konferensartiklar skall för att räknas hit vara publicerade i "proceedings" med refereesystem. För varje artikel skall uppges författare, tidskriftens titel, volym och sidor.
  • manuskript insända för publicering men ännu ej antagna.
  • övrig publicering t.ex. populärvetenskap, sammanställningar och böcker.
  • abstracts vid konferenser.

 

I normalfallet anges alla med-författare, om listan är lång kan man istället ange de tre första författarna samt de som är anställda vid Lunds universitet.

Man kan också kort nämna andra förtjänster t.ex. undervisning, priser, hedrande uppdrag samt ekonomiskt stöd från råd och fonder.

Utlandsvistelse av betydelse för ansökan kan anges här, t ex fältarbeten eller längre vistelser i andra vetenskapliga laboratorier och postdoktor-vistelser.

Finansiering av det sökta projektet

Råd och bestämmelser vad som härvid gäller finns beskrivet i "Bestämmelser för Sällskapets stipendier". Läs noga igenom dessa!