Revision

Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund har åtminstone sedan 1823 utövat kontroll av den ekonomiska förvaltningen med hjälp av revisorer utsedda av Sällskapet. Revisionsberättelse gavs regelbundet inför Sällskapet vid februarisammanträdet.

Från och med 1948 har revisionen skötts av en från Sällskapet fristående auktoriserad revisor tillsammans med två av Sällskapet utsedda revisorer. Revisionsberättelse framläggs som regel vid februarisammanträdet.

Revisionen avsåg tidigare preses', skattmästarens och ständige sekreterarens arbete. Från och med 1997 har Sällskapet en styrelse och revisionen avser därmed styrelsens verksamhet.

Revisionen sker enligt god revisionssed i Sverige (svensk revisionsstandard) och omfattar årsredovisning och bokföringen samt styrelsens förvaltning.

Utöver denna externa kontroll utövar Sällskapet en intern kontroll som dels är fastställd i stadgan av 1997 dels följer en i Sällskapet utarbetad praxis. Praxis utgörs av ett placeringsreglemente som reglerar hur förvaltningen av Sällskapets finansiella tillgångar skall bedrivas. Placeringsreglementet överses och godkännes varje år av styrelsen.

De stipendier som Sällskapet delar ut redovisas av mottagaren i en redogörelse som krävs bl.a. för förnyade stipendier. Redogörelsen granskas av en ledamot av Sällskapet (inspector stipendii) som med sin underskrift bekräftar att stipendiet använts på det sätt ansökan avsåg.

Lund augusti 2010
Per Alm
Ständig sekreterare tillika skattmästare