Horisont

Ansökningsformulär - (Sista ansökningsdag är 16 september 2024).

1 gång per år

Många viktiga och fundamentala upptäckter och insikter görs i gränslanden mellan till synes oförenliga discipliner och områden, och många genombrott är definitionsmässigt oförutsägbara och oväntade. Utrymme för genuint nydanande forskning är ofta önskad av vetenskapssamhället, men den har traditionellt haft svårt att finna finansiering.

Anslaget Horisont stödjer utforskande av gränsöverskridande och övergripande problem och idéer. Anslaget är ämnat att bidra till att forskare bryter ny mark inom grundläggande vetenskap i alla discipliner, skapar nya teoretiska grundvalar eller praktiska lösningar på viktiga problem i vid mening, eller lägger grunden till metodologiska genombrott. Anslaget ska kunna öppna nya vägar till okända marker men också befrukta och berika etablerade forskningsområden. Det kan röra sig om utforskandet av övergripande frågor (foundational questions) inom en disciplin eller om oväntade kombinationer över ämnesgränserna. Arbetet som finansieras ska alltså kunna pröva nya, mera riskfyllda idéer som det normalt inte finns tid eller pengar att utveckla och testa.

Anslaget kan, men måste inte, vara tvär- och mångvetenskapligt. Det finns inget krav på att många olika discipliner och ämnesområden är representerade, men inspiration och idéer kan gärna vara hämtade från vitt skilda och till synes orelaterade tanketraditioner och miljöer.

Anslaget ska betraktas som fröpengar som ger möjlighet att utforska och möjlige pilottesta nya idéer, som startfinansiering av nya, innovativa forskningsansatser som normalt inte finner en naturlig plats i gängse forskningsfinansieringssystem. Anslaget kan lägga grunden för större ansökningar till andra finansiärer.

Omfattning

Anslaget uppgår till högst 1 Mkr (inkl. overhead) med 24 månaders dispositionstid (redovisning inom 36 månader). Högst två anslag kan beviljas per år. Minimibelopp att ansöka om är 300.000 kr.

Sökanden

Sökanden ska vara disputerad och anställd vid ett svenskt lärosäte under tänkt dispositionstid. Både juniora och seniora sökande från alla vetenskapsgrenar och discipliner välkomnas.

Ansökan

Ansökningstexten ska omfatta maximalt 6500 tecken (inkl. mellanslag), på svenska eller engelska och tydligt redogöra för frågeställningen, varför den är av intresse, och hur den skall tacklas. Till ansökan ska bifogas ett kort CV (högst 2 sidor) med en sammanfattning av pågående forskningsprojekt och relevanta och betydelsefulla publikationer eller andra aktiviteter. Lägg hela ansökan (ansökningstext Cv, etc) med alla delar i en fil som sedan laddas upp på vår hemsida.

Budget

Budgeten redovisas i Kostnadsberäkningen som anger hur sökta medel skall disponeras. Medlen skall förvaltas av ett svenskt lärosäte och kan användas till de flesta typer av kostnader (t.ex. även till lönemedel). OBS! För detta anslag medges att man tar ut maximalt 35% OH.

Ansökningsdatum

Sista ansökningsdag är 16 september 2024. Ansökningsperioden öppnar ca två månader innan sista ansökningsdag.

Urval

Det avgörande kriteriet för beviljande är originalitet och uppfinningsrikedom vad gäller teoretisk och konceptuell ansats eller metoder, inte i främsta hand sökandens meritlista. Kombinationer av teorier och begreppsapparater från olika vetenskapsområden kan, men måste inte, vara viktiga. Frågeställningar kan vara helt nya eller utgöras av “gamla problem” som ännu väntar på en lösning, helst med ett nytt angreppssätt. Tonvikten vid bedömningen läggs i första hand på projektbeskrivningen och inte dokumenterade meriter.

Bedömning

Anslagskommittén utsedd av Kungl. Fysiografiska Sällskapet utvärderar ansökningarna tillsammans med externa experter.

Beslut

Beslut om beviljande fattas av Kungl. Fysiografiska Sällskapets styrelse i november. Beslut om beviljade anslag tillkännages vid Sällskapets årshögtid den 2 december 2024.

Redovisning

Finansiell och vetenskaplig redovisning bör vara Sällskapet tillhanda senast 36 månader efter utdelandet. Den finansiella redovisningen sker enligt mall, medan den vetenskapliga redovisningen kan ta olika former. Även projekt som inte nått sitt mål skall redovisas ingående eftersom “misslyckanden” är en viktig del av vetenskaplig forskning.