2022

Westrups pris 2022

Det Westrupska priset är Sällskapets förnämsta pris. Priset instiftades 1918 av konsul Wilhelm Westrup, att tilldelas ”framstående forskare företrädesvis från Lunds universitet för upptäckt gjord inom sådant område som kan gagna naturvetenskapens tillämpning inom lantbruket, dess binäringar och industrin”.

Under de senaste decenierna av Sällskapet tilldelats forskare som gjort en grundvetenskaplig upptäckt som fått praktisk betydelse.

Priset utdelas vart 5:e år och delas i år mellan tre pristagare som vardera erhåller 1 Mkr.

 

Professor Björn Jonson, Lunds universitet tilldelas priset för uppfinningen av Servoventilatorn som blivit en världsprodukt,som revolutionerat vården av patienter som behöver hjälp med andningen.

Produkten bygger på Björn Jonsons vision om en flödesstyrd respirator som inte enbart är en luftpump utan ett fysiologiskt mätinstrument för övervakning av lungfunktionen hos en respirationsbunden patient. Servoventilatorn har medfört ett historiskt genombrott för kvalificerad ventilation parad med fysiologisk diagnostik och övervakning och rönte en enorm framgång över världen. Servoventilatorn har ansetts vara en av grundpelarna för utvecklingen av den helt nya disciplinen intensivvård ur såväl klinisk som vetenskaplig synvinkel.

 

Professor Lars Björck, Lunds universitet tilldelas priset för nya insikter i hur bakterier undkommer immunförsvar som lett till revolutionerande tillämpningar inom bioteknologi och farmakologi.

En annan minst lika banbrytande inssikt är streptokock-enzymet IdeS som mycket specifikt delar antikroppar i två delar och därvid inaktiverar dem. Björck fick idén att använda enzymets extrema specificitet till praktisk tillämpning. IdeS har nyligen godkänts som läkemedel mot antikroppsförmedlad avstötningsreaktion där patienter tidigare varit dömda till livslång dialysbehandling och tidig död. Utvecklingen av IdeS till en helt ny typ av läkemedel är ett av de största medicinska genombrotten som har sitt ursprung i Lund.

 

Professor Sophia Hober, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm tilldelas priset för banbrytande forskning inom den ingenjörskonst inom biotekniken som ger proteiner nya fördelaktiga egenskaper.

Detta har  lett till produkter och uppfinningar som gett stort avtryck inom läkemedelsindustrin och det omgivande samhället. Hober med kollegor lyckades efter flera års forskning ta fram en affinitetsligand för rening av monoklonala antikroppar som blivit en av de största exportsuccéerna i svensk historia inom fältet medicinska produkter, och används inom behandling av cancer, psoriasis, reumatism och MS.
Hon har även skräddarsytt ett protein som finns på ytan av vissa stafylococcer som kan användas som målsökande proteinläkemedel mot inflammationssjukdom, men som efter vidareutveckling kan utnyttjas som markör inom diagnostik av bröstcancer.

 

Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik 2022

Eva och Lars Gårdings pris instiftades år 2000 för att befrämja forskning och vetenskaplig skicklighet i matematik och ämnesområdet lingvistik. Priset i matematik utdelas udda år, och priset i lingvistik under jämna år.

Sällskapet har beslutat att tilldela professor Ute Bohnacker, Uppsala universitet, Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik 2022 för framstående forskning som syftar till att fördjupa vår kunskap om språklig variation och den mänskliga språkförmågan mera allmänt. Hon har de senaste åren breddat sin forskning mot flerspråkiga barn med både typisk och atypisk språkutveckling. Hon studerar barn i förskoleåldern som växer upp med turkiska, arabiska, tyska och svenska i olika kombinationer och följer deras språkliga utveckling i relation till en rad biologiska och sociala bakgrundsvariabler.  Hennes forskning är ytterst teoretisk relevant för förståelse av den mänskliga språkförmågan men också av största praktiska betydelse för utbildningsväsen och sjukvård. Ute Bohnackers forskning är gränsöverskridande, innovativ och internationellt framstående.